contact zoeken wedstrijden

Jong Feinten Junioren Jong Feinte

27 juli 2016 10:00
Easterein
Categorie Junioren
Soort Jong Feinte
Vereniging EASTEREIN
Scheidsrechter Postma, W.
Wier, van E.
Wedstrijdsecretaris M. Dijkstra-van der Meulen

Wedstrijdverslag

Jong-Feintepartij – 27 july 2016 – 12e edysje!

Op de 4e woansdei fan july is de 12e edysje fan de Jong-Feintepartij, de spesjale KNKB ôfdielingswedstriid foar junioaren fan 17 oant en mei 21 jier.
Woansdei 27 july 2016 giet it om 10.00 oere hinne en moandei 25 july 2016 is de iepenbiere lotting fan de wedstriid om 20.00 oere yn it ferieningsgebou op sportpark “De Skoalleseize”.

Dizze wedstriid seach yn 2005 it ljocht en sûnt doe wurdt der elk jier striden om de “Sulveren Leest”. Dizze unike wikselpriis wurdt beskikber stelt troch Jan Hiemstra út Frjentsjer (âld ynwenner fan Easterein. De 11e edysje, yn 2015 is wûn troch Boalsert mei Peter van Zuiden, Hendrik Bouwhuis en Julian Faber.

Der is keazen foar in ôfdielingswedstriid om op dizze wize de measte keatsers út te daagjen de tinkbyldige keatswant op te pakken en it plak fan wenjen te fertsjinwurdigjen. Wy hoopje fan herte dat de jonges keatsen bliuwe en harren karriêre trochsette by de junioaren. Elke feriening mei meardere partoeren ôffurdigje en der meie ek jonges- en/of skoaljonges meidwaan. As hja mar by de stuiten wei kinne!

Neist de wikselpriis de ‘Sulveren Leest’ binne der prizen yn de foarm fan sulveren keatsballen en in slúf mei priisjild. Al mei al in prizepot fan sa’n € 2.000,-!
Wy winskje alle keatsers alfêst in protte sukses en alle oare belangstellenden in prachtige keatsdei ta op dizze Jong-Feintepartij yn Easterein!

Sjoch foar alle winners en ferslaggen fan de ôfrûne jierren op ús webside by: Jong-Feinte

Haadstiper Jong-Feinte1e prijs: Partuur 20
Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Pieter van der Schoot SEXBIERUM

2e prijs: Partuur 25
Lieuwe v.d. Werff KOARNJUM
Kevin Jordi Hiemstra KOARNJUM
Haye Jan Nicolay BRITSUM

3e prijs: Partuur 6
Durk Ennema SEXBIERUM
Jan-Sjouke Weewer SEXBIERUM
Joran Gerbranda SEXBIERUM

3e prijs: Partuur 19
Patrick van Dellen BERLTSUM
Patrick Nauta BERLTSUM
Remco Dijkstra BERLTSUM

Foto's

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers